Υψηλά πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα. Ανανεώστε έγκαιρα το συμβόλαιό σας!

(αναδημοσίευση από Nextdeal.gr)

Λόγω των εορτών και της αυξημένης κίνησης οχημάτων η τροχαία έχει εντείνει τον έλεγχο των διερχόμενων οδηγών. Υπάρχουν περιπτώσεις πελατών που για διάφορους λόγους λησμονούν να ανανεώσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός τους και κυκλοφορούν ανασφάλιστοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4286/2014, τροποποιείται επίσης η παρ.4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110,τ.Α΄) περί “Κωδικοποίησης των διατάξεων του Ν.489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται με πράξη της αστυνομικής αρχής οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

αα) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες.

ββ) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.

γγ) Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Κατ εξαίρεση, επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης: i) η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήματος, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και ii) η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Η ασφάλιση του οχήματος είναι μια πράξη πολιτισμού και επιφέρει κοινωνική ειρήνη.

 

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

 

Πηγή: www.kok.gr